Regulamentul loteriei publicitare

“Cu un-doi câștigi bilete la Electric Castle”

15.07.2021 – 25.07.2021

Art. 1. Organizator

Mobile Distribution S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, înregistrată la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/622/1997, CUI RO 9338154, capital social 99.000 lei, avand contul bancar nr. RO82BRDE130SV28651191300, deschis la BRD Cluj-Napoca, reprezentata prin Calin Vasile Chira, in calitate de Administrator.

Art. 2. Drept de participare

La loteria publicitară Cu un-doi câștigi bilete la Electric Castle poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data inceperii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, precum și ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la loterie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitară se va desfaşura în perioada 15.07.2021 – 25.07.2021, iar extragerea câștigătorilor va avea loc în data de 27.07.2021, ora 12.00. Castigatorul va fi publicati pe canalul de social media Facebook al Organizatorului în termen de maximum 7 zile de la data extragerii.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Loteria publicitara Cu un-doi câștigi bilete la Electric Castlese desfășoară pe pagina de Facebook a organizatorului https://www.facebook.com/undoi.centru.plati , iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

Participarea la loterie implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

 

             Art. 5. Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se inscrie la loteria publicitară, participanţii trebuie să acceseze în perioada 15.07.2021 – 25.07.2021 postarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/undoi.centru.plati, să dea „Like” la pagina Organizatorului https://www.facebook.com/undoi.centru.plati și să eticheteze (taguiasca) în comentariul de la postarea concursului  2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 prieteni pasionati de muzica”.

Urmând instructiunile de mai sus, participanţii sunt înscrisi în loteria publicitară și pot câștiga premiul pus in joc, si anume 2 bilete la Electric Castle in valoare de 700 lei.

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate înscrie la loterie de mai multe ori, numărul de comentarii fiind nelimitat, cu condiția ca persoanele etichetate să fie diferite. Înscrierea este gratuită, dar condiția de participare este să îndeplineasca toate condițiile de înscriere menționate.

Pentru a putea participa la loteria publicitară, datele postate pe pagina de Facebook a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativă de fraudare a regulamentului se sancționează cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Loteria publicitară se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și următoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Art. 6. Condiții de validitate

Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/  la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

Pe lângă desemnarea câștigătorului, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna și 2 (doua) rezerve pentru eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactati sau participarea acestuia este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul extragerii câștigătorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar  Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorilor și premiile acordat pe profilul său de Facebook, https://www.facebook.com/undoi.centru.plati,  in maximum 7 zile de la data desemnării.

Câştigătorul va fi anunțat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Facebook cu care a participat la Concurs. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor si sunt de acord sa li se faca public numele in comunicarea desfasurata de catre Organizator pe pagina de social media. In cazul in care participantul nu este de acord, nu i se poate acorda premiul.

Câştigătorul are la dispozitie 2 zile calendaristice de la data contactarii sale pentru a confirma desemnarea şi de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul emailului, la adresa comunicată de catre câştigător prin mesaj privat.  Preluarea premiului va fi efectuata în baza confirmarii emailului din partea castigatorului.

În cazul în care câștigatorul nu solicită intrarea în posesie a premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezerva desemnată și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acesta. În cazul în care rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificat sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.În cazul în care câștigatorul nu furnizează datele corecte și complete, necesare pentru intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezervele desemnate și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acestea. Rezervele vor fi contactate in ordinea extragerii la tragerea la sorți. În cazul în care rezerva 1 desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactată, se apeleaza la a doua rezerva. În cazul în care nici a doua rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificata sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

câştigătorul este descalificat si îşi pierde dreptul asupra premiului, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanti, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa de email, CNP, informatiile publice din contul de facebook sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: publicarea castigatorului, intrarea in posesie premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrarea premiului, declaratii ANAF. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in loteria publicitara si a prevederilor legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, OG nr.99/2000, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la loterie prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@un-doi.ro, in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati extrimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Mobile Distribution S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 15.07.2021 pe site-ul www.un-doi.ro , în scris la adresa sediului social al Organizatorului din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj sau pe e-mail la adresa marketing@un-doi.ro.

Participantii nu pot solicita modificarea parametrilor loteriei publicitare.

Mobile Distribution S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social al Organizatorului si pe site-ul www.un-doi.ro .

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

Mobile Distribution S.R.L.

Data 14.07.2021